Verwijzers

Wie kan verwijzen?

In principe kan iedereen een gedetineerde naar ons project toeleiden.
Diensten en personen binnen de penitentiaire instellingen: de psychosociale dienst (PSD), justitieel welzijnswerk (JWW), de aalmoezeniersdienst, vrijwilligers, zijn potentiële verwijzers, maar ook andere betrokkenen zoals advocaten, familie, vrienden… kunnen doorverwijzen.

 

De aanmelding

Wil je een gedetineerde aanspreken over ons project mail dan eerst naar buddywerkingkruispunt@gmail.com om de beschikbaarheid van de woningen te bevragen. Wij beantwoorden je mail zo snel mogelijk om de nodige info te verschaffen en al dan niet verdere afspraken te maken.


Wie komt in aanmerking voor het project KruisPunt?

Alle gedetineerden komen in aanmerking, zowel zij die gaan voor einde straf, als zij die vervroegd vrijkomen met voorwaarden. Gezien ons project nog jong is, geven wij er de voorkeur aan om geen al te zware en/of complexe problematieken in ons project op te nemen. Een zekere mate van zelfstandig en alleen kunnen wonen is een meerwaarde.


Voorwaarden voor de gast

 • Bereid zijn om, binnen het traject van 6 maanden, te zorgen voor een definitieve huisvesting bij voorkeur in de regio van de tijdelijke verblijfplaats van KruisPunt (Kortrijk).
 • Beschikken over de nodige financiële middelen om de dagvergoeding voor het huis in bruikleen te betalen.
 • Bereid zijn om wekelijks contact te hebben met de buddy, die samen met jou zoekt naar mogelijkheden voor huisvesting, werk en sociale integratie.
 • Akkoord zijn met het uitwisselen van informatie met PSD en andere betrokken instanties waarvan je vooraf op de hoogte gebracht wordt.

Procedure

Na het checken van de beschikbaarheid van de woongelegenheden zoals hierboven aangegeven verloopt de procedure als volgt:

 • De gedetineerde schrijft een motivatiebrief waarin hij/zij zichzelf voorstelt, ons een beeld geeft van zijn/haar leven vóór, tijdens en na detentie en aangeeft waarom voor het project KruisPunt gekozen wordt. Wij stellen het ten zeerste op prijs dat de gedetineerde deze motivatiebrief schrijft in overleg met PSD/JWW om het daarop volgende intakegesprek vlotter te laten verlopen.
 • Deze motivatiebrief wordt in de stuurgroep besproken.
 • Hierna volgt een intakegesprek in de penitentiaire instelling of tijdens een UV (uitgansverlof) waar verdere info kan uitgewisseld worden en waarbij ook het project verder wordt voorgesteld en de contracten ter kennisname worden voorgelegd.
 • Na het intakegesprek wordt er door de stuurgroep beslist of de kandidaat gast al dan niet in aanmerking komt.
 • Zowel de verwijzer als de kandidaat gast worden van ons besluit op de hoogte gebracht.
 • Alle verkregen info wordt met de nodige discretie behandeld.
 • Deze procedure neemt 4 à 6 weken in beslag, Het is belangrijk voor mensen die einde straf gaan om daar rekening mee te houden.

 

Open dialoog

Wij stellen het ten zeerste op prijs om met de diensten binnen de penitentiaire instelling en met de betrokken partijen in open dialoog te gaan om de transparantie van het dossier en de situatie van de gast te optimaliseren. Op die manier kunnen wij de zorg op maat, zowel voor de gast als voor de buddy, opnemen en de duurzaamheid van ons project garanderen. De match gast/buddy is een belangrijke schakel in het re-integratieproces.